Rada Gminy 
  Jaworze

Uchwała Nr II/19/06
Rady Gminy Jaworze

z dnia 6 grudnia 2006r.

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969/.

Rada Gminy Jaworze
uchwala , co następuje:

§ 1

Uchwała określa tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej „zwolnieniem”.

§ 2

 1. Zwolnienie stosuje się na wniosek podatnika.
 2. Początek okresu zwolnienia nie może być wcześniejszy niż pierwszy dzień miesiąca następującego po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1.
 3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące gruntu, którego ma dotyczyć zwolnienie (w szczególności numer działki wg ewidencji gruntów, powierzchnię i klasy) oraz określić zamierzony okres zwolnienia (1-3 lata).

§ 3 

 1. Warunki zwolnienia są następujące:
  1. zaprzestanie uprawy roślin,
  2. nie wykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe,
  3. nie dokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe,
  4. utrzymanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów.
 2. Warunki określone w ust. 1 muszą być spełnione łącznie.

§ 4

 1. Zwolnienie następuje w drodze decyzji Wójta Gminy Jaworze.
 2. W razie niedopełnienia chociażby jednego z zastrzeżonych warunków organ podatkowy stwierdza wygaśnięcie w całości lub w części decyzji, o której mowa w pkt. 1.
 3. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia Urzędu Gminy Jaworze terminie 14 dni o zaistniałych zmianach w przypadku wcześniejszego podjęcia produkcji na wyłączonych użytkach rolnych.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 6

 1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.
 2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Jaworzu.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Śliwka

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:07.12.2006 10:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:07.12.2006 10:04