Rada Gminy 
  Jaworze

Uchwała Nr II/18/06
Rady Gminy Jaworze

z dnia 6 grudnia 2006r.

w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 14 oraz art. 19 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /t. j. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm./

Rada Gminy Jaworze
uchwala , co następuje:

§ 1

Roczną stawkę podatku od posiadania psów od każdego psa w wysokości 30,- zł

  1. Podatek od posiadania psów płatny jest z góry, bez wezwania do kasy urzędu lub na konto Urzędu Gminy Nr 45 8117 0003 0012 0261 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Jasienicy w terminie do 31 maja roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.
  2. Wysokość podatku wymieniona w § 1 niniejszej uchwały ulega obniżeniu o połowę w przypadku wejścia w posiadanie psa po 30 czerwca roku kalendarzowego.

§ 2

  1. Dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 25,- zł od 1 m² zajętego na prowadzenie sprzedaży nie więcej niż 618,33 zł dziennie.
  2. Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa przez inkasenta-Panią Barbarę Galocz-Śiwiecka i Radosława Ostałkiewicza w dniu dokonania sprzedaży na urzędowy dowód wpłaty będący drukiem ścisłego zarachowania.
  3. Za pobór opłaty targowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5 % kwoty pobranej opłaty.

§ 3 

Traci moc Uchwała Nr XXXII/249/05 Rady Gminy Jaworze z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 5

  1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.
  2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Jaworzu.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Śliwka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ustalenia podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:07.12.2006 09:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:07.12.2006 09:56