Rada Gminy 
  Jaworze

Uchwała Nr II/17/06
Rady Gminy Jaworze

z dnia 6 grudnia 2006r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ art. 10 ust. 1, 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 ze zm./ uchwala się co następuje:

Rada Gminy Jaworze
uchwala , co następuje:

§ 1

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych :

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: 
   a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 

 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

 

od 3,5 do 5,5 włącznie

powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9

i mniej niż 12

 

Stawka podatku w złotych

- samochody posiadające katalizatory spalin lub spełniające normę EURO 2 wyprodukowane po roku 1995,

400

750

950

- samochody posiadające katalizatory spalin lub spełniające normę EURO 2 wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej,

500

850

1050

- samochody nie posiadające katalizatora spalin wyprodukowane po roku 1995,

550

950

1150

- samochody nie posiadające katalizatora spalin wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej,

600

1050

1250

   b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

 

nie mniej niż

mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

inny system zawieszenia osi

 

 

 

Stawka podatku w złotych

 

Dwie osie

 

12

15

1450

1500

 

15

 

1500

1600

 

Trzy osie

 

12 

20

1550

1650

 

20

 

1700

1800

 

Cztery osie i więcej

 

 12

29

2000

2100

29

 

2200

2500

2. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

   a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

 

Ciągniki wyprodukowane

 

W 1995r. i wcześniej

po 1995r.

 

Stawka podatku w złotych

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton

 

1200

1000

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

1400

1200

   b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

nie mniej niż

mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

inny system zawieszenia osi

 

 

Stawka podatku w złotych

Dwie osie

12

25

1400

1500

25

31

1500

1600

31

 

1600

1900

Trzy osie i więcej

12

37

1700

1850

37

40

1800

1950

40

 

1900

2500

3. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
   a) przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej 1200zł
   b) przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 1995                1000zł

4. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

nie mniej niż

Mniej niż

zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

inny system zawieszenia osi

 

 

Stawka podatku w złotych

Jedna oś

12

25

500

600

25

 

600

700

Dwie osie

12

33

800

1000

33

38

1000

1400

38

 

1200

1700

Trzy osie i więcej

12

38

1000

1300

38

 

1100

1500

5. Autobusy:

 

Mniej niż 30 miejsc

Równej lub wyższej niż 30 miejsc

 

Stawka podatku w złotych

- wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

1400

1700

- wyprodukowane po roku 1995

1200

1500

§ 2

Stosowanie stawek dla samochodów ciężarowych określonych w § 1 ppkt. 1a posiadających katalizatory spalin lub spełniających normę EURO 2 może nastąpić po przedstawieniu organowi podatkowemu stosownego zaświadczenia.

§ 3 

Traci moc uchwała Nr XXXII/248/05 Rady Gminy Jaworze z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 5

  1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.
  2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Jaworzu.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Śliwka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:07.12.2006 09:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:07.12.2006 09:49