Rada Gminy 
  Jaworze

Uchwała Nr II/16/06
Rady Gminy Jaworze

z dnia 6 grudnia 2006r.

w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./, art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm./

Rada Gminy Jaworze
uchwala , co następuje:

§ 1

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Jaworze:

1.

od budynków mieszkalnych lub ich części łącznie ze znajdującymi się w nich garażami z wyjątkiem zajmowanych na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna od 1 m2 powierzchni użytkowej
0,52 zł

2.

od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna oraz od budynków mieszalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej
16,50 zł

3.

od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej
8,20 zł

4.

od budynków lub ich części zajmowanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna od 1m2 powierzchni użytkowej
5,90zł

5.

od budynków zajętych na pomieszczenia gospodarcze lub chów drobnego inwentarza od 1 m2 powierzchni użytkowej
3,70 zł

6.

od garaży wolno stojących lub ich części za wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna od 1 m2 powierzchni użytkowej
3,70 zł

7.

od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m² powierzchni użytkowej
3,71 zł

8.

od budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej
5,80 zł

9.

od budowli:

a.

związanych z siecią wodociągową i kanalizacyjną 1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i ust. 3-7

b.

od pozostałych - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7

10.

od gruntów:

a.

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni
0,62 zł

b.

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
3,50 zł

c.

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni
0,18 zł

§ 2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

  1. budynki lub ich części i grunty stanowiące mienie komunalne Gminy, z wyjątkiem tych, co do których zostały zawarte umowy cywilnoprawne
  2. budynki lub ich części i grunty stanowiące własność lub będące w posiadaniu instytucji kultury oraz gminnych jednostek budżetowych
  3. budynki lub ich części i grunty stanowiące mienie komunalne zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie świadczenia usług zdrowotnych, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
  4. budynki i grunty przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej i stanowiących przedmiot najmu lub dzierżawy
  5. budynki lub ich części oraz grunty stanowiące własność lub będące w posiadaniu jednostek bezpieczeństwa publicznego z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej i stanowiących przedmiot najmu lub dzierżawy
  6. grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako drogi oznaczone symbolem „Dr”

§ 3 

Traci moc Uchwała Nr XXXII/247/05 Rady Gminy Jaworze z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości dla podatników określonych w art. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 5

  1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.
  2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Jaworzu.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Śliwka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:07.12.2006 08:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:07.12.2006 08:49