Rada Gminy 
  Jaworze

Uchwała Nr II/15/06
Rady Gminy Jaworze

z dnia 6 grudnia 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 179 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm./.

Rada Gminy Jaworze
uchwala , co następuje:

§ 1

Zmienić uchwałę nr XXXIII/262/05 w sprawie budżetu gminy Jaworze na rok 2006

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę

15 649,00

w dziale 758 Różne rozliczenia

14 649,00

a/

Część oświatowa subwencji ogólnej

14 649,00

w dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

1 000,00

a/

Dotacje z funduszy celowych

1 000,00

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę

15 649,00

w dziale 801 Oświata i wychowanie

14 649,00

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

7 649,00

W tym wydatki bieżące

7 649,00

w dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

1 000,00

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

1 000,00

W tym wydatki bieżące

1 000,00

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7 000,00

Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury

7 000,00

W tym wydatki bieżące

7 000,00

W tym dotacje

7 000,00

3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych

451 881,00

w dziale 900

Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

451 881,00

a/

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł

451 881,00

4. Zwiększyć plan dochodów budżetowych

451 881,00

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

451 881,00

a/

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł

451 881,00

5. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych

1 000 000,00

w dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

1 000 000,00

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1 000 000,00

W tym wydatki majątkowe

995 000,00

6. Zwiększyć plan wydatków budżetowych

1 000 000,00

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

1 000 000,00

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 000 000,00

W tym wydatki majątkowe

995 000,000

§ 2

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej nr XXXIII/262/05 z dnia 29 grudnia 2006 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

 
Zgodnie z niniejszą uchwałą planowane
Wydatki budżetu gminy budżetu wynoszą

15 572 820,07

Dochody budżetu gminy wynoszą

13 210 852,07

Deficyt budżetu

2 361 968,00

Pokrycie deficytu
   a/ kredyty i pożyczki

2 347 447,00

   b/ wolne środki z roku 2005

14 521,00

Przychody budżetu

2 615 208,00

w tym: kredyt bankowy

2 175 836,00

           pożyczka

424 851,00

           wolne środki z roku 2005

14 521,00

Rozchody budżetu

253 240,00

w tym: spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach

113 400,00

           spłata kredytu z Banku Spółdzielczego w Jasienicy

139 840,00

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi i Skarbnikowi gminy.

§ 5

Integralną częścią uchwały są załączniki nr 1, 2.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr II/15/06
Rady Gminy Jaworze
z dnia 6 grudnia 2006r.

 1. Zwiększenia dochodów budżetowych wynikają z:
  • otrzymania dodatkowej subwencji ogólnej w części oświatowej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST5-4822-22g/2006
  • otrzymaniem dotacji celowej z PFOŚiGW na organizację konkursu z zakresu wiedzy ekologicznej przeprowadzonego w Gimnazjum w Jaworzu
 2. Zwiększenia wydatków budżetowych wynikają z
  • W roku 2006 Gmina Jaworze winna wypłacić pracodawcom koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 14 600,00. Otrzymana do chwili obecnej kwota dotacji na ten cel wynosi 7 342,00
  • Potrzeby pokrycia wydatków OPGJ w zakresie organizacji imprez sportowych i kulturalnych które zostaną zorganizowane w m-cu grudniu oraz pokrycia bieżących wydatków /opał, energia/
 3. Pozostałe zmiany polegają na przeniesieniu planu wydatków i dochodów między działami. Zmiany te dotyczą zadań związanych z realizacją budowy kolektorów ściekowych /kanalizacja/.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr II/15/06
Rady Gminy Jaworze
z dnia 6 grudnia 2006r.

Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2006

 

dział

rozdział

Nazwa zadania

wartość

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 087 157,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 087 157,00

1. budowa kanalizacji ul. Turystyczna /program ZPORR/

602 670,00

2. kanalizacja

397 330,00

600

Transport i Łączność

1 050 860,00

60014

Drogi Publiczne powiatowe

71 360,00

60016

Drogi Publiczne Gminne

979 500,00

1. ul. Boczna

52 000,00

2. ul. Pod Młyńską Kępą

60 000,00

3. ul. Zdrojowa od ul. Kwiatowe do ul. Wąwóz

60 000,00

4. zatoka Jaworze Centrum

27 500,00

5. zatoka Jaworze Nałęże

30 000,00

6. most ul. Górecka

60 000,00

7. most ul. Grabka

15 000,00

8. most ul. Pałacowa

15 000,00

9. Modernizacja ścieżki dla pieszych i rowerzystów wzdłuż ulicy Zdrojowej

450 000,00

10. remont ul. Zdrowotna i Ogrodowa

20 000,00

11. chodnik ul. Turystyczna

130 000,00

12. remont pobocza ul. Średnia

60 000,00

700

Gospodarka Mieszkaniowa

68 640,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

68 640,00

wykupy gruntów

68 640,00

750

Administracja Publiczna

20 000,00

75023

Urzędy gmin

20 000,00

zakup kserokopiarki

20 000,00

801

Oświata i wychowanie

716 000,00

80101

Szkoły Podstawowe

10 000,00

zakup komputerów

10 000,00

80110

Gimnazja

706 000,00

Termomodernizacja gimnazjum

706 0000,00

851

Ochrona Zdrowia

3 000,00

85111

Szpitale ogólne

3 000,00

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

3 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

407 500,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

158 500,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

128 000,00

Modernizacja parku

108 000,00

Modernizacja stawu parkowego

20 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

68 000,00

Budowa oświetlenia

68 000,00

90095

Pozostała działalność

53 000,00

Zakup samochodu

53 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa

329 000,00

92195

Pozostała działalność

329 000,00

Modernizacja widowni w amfiteatrze

329 000,00

926

Kultura Fizyczna i sport

239 010,00

92601

Obiekty sportowe

214 000,00

Budowa boiska

60 000,00

Budowa toru rowerowego

154 000,00

92695

Pozostała działalność

25 010,00

budowa placu zabaw i sportu dla dzieci

25 010,00

Razem:

3 921 167,00

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Śliwka

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: zmian w budżecie gminy na rok 2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:06.12.2006 14:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:08.12.2006 13:21