Rada Gminy 
  Jaworze

Uchwała Nr II/14/06
Rady Gminy Jaworze

z dnia 6 grudnia 2006r.

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Jaworze do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Jaworze

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm./, w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./.

Rada Gminy Jaworze
uchwala , co następuje:

§ 1

  1. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Jaworze do dokonywania wobec Wójta Gminy Jaworze czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
  2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje prawa do ustalania lub zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Jaworze.
  3. Zakaz ustalony w ust. 2 nie dotyczy świadczeń należnych bezpośrednio z mocy prawa, których przyznanie ma charakter wyłącznie deklaratoryjny lub dokumentacyjny, jak w szczególności dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy, świadczenia powypadkowe, świadczenia socjalne itp.

§ 2

Do czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 należą w szczególności:

  1. zlecanie Wójtowi Gminy Jaworze podróży służbowych,
  2. udzielanie urlopu wypoczynkowego,
  3. udzielanie urlopów bezpłatnych i innych urlopów przewidzianych prawem,
  4. zwrot kosztów za korzystanie z prywatnego samochodu dla celów służbowych.

§ 3

Czynności określone w niniejszej uchwale Przewodniczący Rady Gminy Jaworze wykonuje także po upływie kadencji rady - do czasu wyboru przewodniczącego następnej kadencji rady.

§ 4

W razie nieobecności przewodniczącego rady czynności określone w niniejszej uchwale wykonują wiceprzewodniczący rady.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Jaworze.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Śliwka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Jaworze do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:06.12.2006 13:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:07.12.2006 10:34