Rada Gminy Jaworze

Uchwała Nr XXXVIII/299/06
Rady Gminy Jaworze
z dnia 20 czerwca 2006 r.

w sprawie: przyjęcia “Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Jaworze”.

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ w zw. z art. 85 i 141 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm./ oraz postanowieniami Uchwały Nr XI/76/03 Rady Gminy Jaworze z dnia 23 września 2003 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy Jaworze.

Rada Gminy Jaworze
uchwala:

§ 1

Przyjmuje się “Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Jaworze”, zwanego dalej Programem, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Realizacja Programu prowadzona będzie na zasadach i w terminach określonych w załączniku nr 1 do uchwały w ramach środków przewidzianych w budżecie gminy w wysokości zapewniających kontynuację zaplanowanych działań.

§ 3

Operatorem Programu będzie Urząd Gminy Jaworze.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jaworze.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Krzemień

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:06.09.2006 10:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:23.09.2009 12:02