wersja do wydruku Anna Talik 26.11.2004 09:41

Wójt Gminy Jaworze

Wójt Gminy Jaworze
dr Radosław G. Ostałkiewicz

W wyniku przeprowadzonych wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.  Wójtem Gminy Jaworze został wybrany dr OSTAŁKIEWICZ RADOSŁAW GRZEGORZ.

Kontakt

Adres:       43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Telefon:    33 828 66 00
Fax:          33 828 66 01
e-mail:      sekretariat@jaworze.pl

Przyjmowanie w sprawach skarg
i wniosków

Skargi, wnioski i interwencje przyjmowane są w czwartki w godzinach od 15:00 do 17:00 przez Wójta, w razie jego nieobecności przez Zastępcę Wójta lub Sekretarza, a także w piątki w godzinach od 13:00 do 14:00 przez Zastępcę Wójta lub Sekretarza. W pozostałych dniach skargi i wnioski przyjmują Sekretarz oraz Kierownicy poszczególnych referatów w czasie pracy urzędu.

Kompetencje

Zgodnie z art. 30 ustawy o samorządzie gminnym, wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, a szczególnie:

 • przygotowuje projekty uchwał rady gminy,
 • określa sposoby wykonywania uchwał,
 • gospodaruje mieniem komunalnym,
 • wykonuje budżet,
 • zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Kieruje też bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz - art 31 ustawy o samorządzie gminnym. Wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem. Oznacza to, że ma uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Wójt wnioskuje do rady o powołanie skarbnika. Może także powierzyć prowadzenie okrelonych spraw gminy w swoim imieniu zwojemu zastępcy lub sekretarzowi gminy. Zgodnie z zart 26a ust. 1 wójt, w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę.

Zgodnie z art 39 ustawy o samorządzie gminnym, wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczegolne nie stanowią inaczej. Może on upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych.

Zgodnie z § 25 zarządzenia nr 37/2013 Wójta Gminy Jaworze z dnia 20-06-2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Jaworze, do zakresu działania i kompetencji Wójta należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. nadzorowanie działalności Urzędu oraz podlegających jednostek organizacyjnych,
 3. nadzorowanie oraz akceptacja projektów uchwał Rady opracowanych przez referaty lub pracowników samodzielnych stanowisk pracy oraz określenie sposobu ich wykonania,
 4. gospodarowanie mieniem komunalnym,
 5. wykonywanie budżetu gminy,
 6. wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej oraz upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w imieniu Wójta decyzji z zakresu administracji publicznej,
 7. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań obronnych na terenie gminy .
 8. opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzą oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
 9. zarządzenie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych w przypadku braku możliwości usunięcia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia,
 10. podejmowanie czynności w sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, należących do kompetencji Wójta,
 11. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego oraz pracodawcy w stosunku do Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pozostałych pracowników Urzędu,
 12. powierzenie prowadzenia określonych spraw gminy w swoim imieniu Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi,
 13. przyznawanie nagród i wyróżnień pracownikom Urzędu,
 14. stosowanie kar wobec pracowników Urzędu,
 15. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 16. nawiązywanie i rozwiązywanie oraz zmiany stosunków pracy z pracownikami Urzędu,
 17. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy oraz podległymi jednostkami organizacyjnymi,
 18. przyjmowanie interesantów w ramach skarg i wniosków,
 19. zlecanie oraz zatwierdzanie planów kontroli w stosunku do Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy,
 20. powoływanie komisji, zespołów oraz pełnomocników do wykonywania określonych zadań,
 21. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej,
 22. wykonywanie zadań administratora danych osobowych Urzędu,
 23. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością:
  1. Urzędu Stanu Cywilnego i jego kierownika lub zastępcy,
  2. Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych,
  3. Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
  4. Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
  5. Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu,
  6. Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością,
  7. Głównego Specjalisty ds. Zagospodarowania Przestrzennego,
  8. Kontroli Zarządczej,
  9. Obsługi Prawnej.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wójt Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.11.2004 09:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
16.04.2015 13:08 Edycja dokumentu (Anna Talik)
09.03.2015 13:07 Edycja dokumentu (Anna Talik)
03.12.2014 07:22 Edycja dokumentu (Anna Talik)
10.10.2014 12:47 Edycja dokumentu (Anna Talik)
26.10.2012 11:05 Edycja dokumentu (Michał Urbaś)
07.01.2011 09:38 Edycja dokumentu (Anna Talik)
27.11.2007 14:46 Edycja dokumentu (Anna Talik)
20.11.2007 09:58 Edycja dokumentu (Anna Talik)
20.11.2007 09:57 Edycja dokumentu (Anna Talik)
20.11.2007 08:37 Edycja dokumentu (Anna Talik)
20.11.2007 08:01 Edycja dokumentu (Anna Talik)
24.11.2006 09:37 Edycja dokumentu (Anna Talik)
01.07.2005 12:38 Edycja dokumentu (Anna Talik)
01.12.2004 09:29 Edycja dokumentu (Anna Talik)
01.12.2004 09:19 Edycja dokumentu (Anna Talik)
26.11.2004 10:38 Edycja dokumentu (Anna Talik)
26.11.2004 10:37 Edycja dokumentu (Anna Talik)
26.11.2004 10:36 Edycja dokumentu (Anna Talik)
26.11.2004 10:03 Edycja dokumentu (Anna Talik)
26.11.2004 09:52 Edycja dokumentu (Anna Talik)
26.11.2004 09:41 Utworzenie dokumentu. (Anna Talik)