wersja do wydruku Anna Talik 30.08.2017 10:15

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Jaworze rejon ul. Sosnowej"

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH
WOOŚ.4260.37.2017.AM.2
z dnia 25 sierpnia 2017r.


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405) w nawiązaniu do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że na wniosek Wójta Gminy Jaworze zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Jaworze rejon ul. Sosnowej”.


Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 l) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405) regionalny dyrektor ochrony środowiska jest organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie.


Jednocześnie informuję, iż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405) zasięgnie opinii, w trybie art. 64 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.


Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, pokój 404, w godzinach 8.00 – 15.00, po uprzednim uzgodnieniu pod nr tel. (32) 4206 813.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
(-) mgr Bernard Błaszczyk

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Jaworze rejon ul. Sosnowej"
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:Regionalny Dyrektor
Data na dokumencie:25.08.2017
Data publikacji:30.08.2017 10:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż