INFORMACJA O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OPRACOWANIU PRZEZ GMINĘ JAWORZE „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY JAWORZE”

INFORMACJA
O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OPRACOWANIU PRZEZ GMINĘ JAWORZE
„PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY JAWORZE”

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 353), Wójt Gminy Jaworze podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w opracowywaniu przez Gminę Jaworze dokumentu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaworze”.

Z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaworze” można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82 – Wydział Spraw Komunalnych i Uzdrowiska, pok. 111 w poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7.00 – 15.00, w czwartek w godz. 7.00 – 17.00 i piątek w godz. 7.00 – 13.00.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków oraz wyznaczam od dnia 12 lipca 2017 r., 21 dniowy termin do ich składania. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Uwagi i wnioski można składać:

  1. w formie pisemnej - osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze,
  2. ustnie do protokołu w Urządzie Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, Wydział Spraw Komunalnych i Uzdrowiska, pok. 111 w godzinach pracy urzędu,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: mbednarek@jaworze.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Jaworze.

Niniejsza informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jaworze oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze (BIP) http://www.jaworze.bip.info.pl w zakładce: Menu przedmiotowe, ochrona środowiska i rolnictwa, leśnictwa, ochrona przyrody, ochrona zwierząt.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OPRACOWANIU PRZEZ GMINĘ JAWORZE „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY JAWORZE”
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:Bednarek Marcin,
Data na dokumencie:05.07.2017
Data publikacji:11.07.2017 13:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż