Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Jaworze za okres IV kadencji w latach 2002-2006

RADA GMINY
  JAWORZE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY JAWORZE
ZA OKRES IV KADENCJI w latach 2002-2006


Rada Gminy Jaworze została wybrana w dniu 27 października w piętnastoosobowym składzie: Bathelt Jan, Galocz Rudolf, Greń Aleksander, Gruszczyk Tadeusz, Kleszcz Krzysztof, Kőnig Edward, Kruczek Roman, Krzemień Piotr, Lorek Roman, Mucha Arkadiusz, Niemczyk Zdzisław, Podkówka Zygmunt, Putek Zbigniew, Rusin Wiesława, Stekla Jan.
Na pierwszej sesji Rady Gminy Jaworze w dniu 19 listopada 2002r. radni złożyli ślubowanie, a następnie wybrano przewodniczącego Rady Gminy Jaworze: Piotra Krzemienia, i jego zastępcę: Zdzisława Niemczyka. Na tejże sesji powołano też pierwszą Komisję Rady Gminy Jaworze tj. Komisję Budżetu i Finansów.
Kolejne Komisje Rady Gminy Jaworze tj. Komisję Rewizyjną, Komisję Edukacji, Sportu, Rekreacji, Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisję Kultury Promocji i Turystyki, Komisję Budownictwa i Infrastruktury oraz Komisję Ochrony Środowiska i Rolnictwa powołano na drugiej sesji w dniu 5 grudnia 2003r. W dniu 27 marca 2003 roku powołano kolejną Komisję Rady Gminy Jaworze tj. Komisję Inwentaryzacji komunalizacji mienia Skarbu Państwa oraz inwentaryzacji mienia gminnego. Podczas trwania IV kadencji Rady Gminy Jaworze powołano również Komisję doraźną Rady Gminy na okres od 01.07 do 31.09.2003r. w celu zbadania skarg wpływających do Urzędu Gminy Jaworze do dnia 30.06.2003r. Rada Gminy Jaworze przez okres całej kadencji pracowała w niezmienionym składzie, a zmianie uległa ilość Komisji tj. Uchwałą Nr XVII/107/04 z dnia 19 lutego 2004r powołano Komisję Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji w zamian za Komisję Kultury Promocji i Turystyki i Komisję Edukacji, Sportu, Rekreacji. W/w zmiana związana była z powołaniem Ośrodka Promocji Gminy Jaworze.
Poszczególne Komisje Rady Gminy organizowały posiedzenia swoich komisji wg potrzeb. W okresie IV kadencji zwołano Konwent Przewodniczących poszczególnych komisji problemowych.
W czasie IV kadencji zwołała 41 sesji na których przyjęte zostało 329 uchwał.
Najważniejsze uchwały podjęte przez Rade Gminy Jaworze:

 1. w zakresie organizacji Urzędu Gminy:
  • udzielenia Wójtowi Gminy Jaworze absolutorium za rok 2002, 2003, 2004 i 2005,
  • odwołanie sekretarz, skarbnika i kierownika stanu cywilnego,
  • powołanie skarbnika, Kierownika Stanu Cywilnego i sekretarza,
  • protest wobec przyjętych zmian w ustawie Prawo budowlanego, co spowodowało zatrudnienie /na zasadzie porozumienia z Powiatem/ pracownika w urzędzie zajmującego się przyjmowaniem wniosków budowlanych,
  • podjęto uchwałę w sprawie skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy, w której to uznano skargi za niezasadne, przystąpienia do porozumienia o współpracy w zakresie przygotowania oraz partycypacji finansowej w projekcie pn. „System elektronicznej komunikacji administracji publicznej w województwie śląskim” (SEKAP),
  • podziału Gminy Jaworze na obwody głosowania i ustalenia ich granic podziału Gminy Jaworze na okręgi wyborcze,
  • ustalenia ich granic i numerów oraz przyporządkowania ich do poszczególnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Gminy Jaworze
  • uchwalenia Statutu Urzędu Gminy Jaworze
 2. w zakresie urbanistyki, architektoniki i spraw lokalowych:
  • zawarcie porozumienia z Powiatem na współfinansowanie remontu skrzyżowanie dróg powiatowych, które zostało zrealizowane, a remont wykonany,
  • przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która umożliwiła dalsze inwestycje budowlane na terenie Gminy,
  • przyjęto wieloletni plan gospodarowania zasobem mieszkaniowym, który jest niezbędny celem ubiegania się o środki zewnętrzne,
  • zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze
  • przystąpienia do sporządzenia i częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze dla lokalizacji zbiornika retencyjnego w Jaworzu – Nałężu
  • przystąpienia do sporządzenia i częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze lokalizacji „Centrum balneorekreacyjnego przy wykorzystaniu istniejących zasobów wód geotermalnych
  • przyjęcie Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Jaworze na lata 2004-2006.
 3. w zakresie mienia komunalnego-gminnego:
  • upoważnienie Wójta Gminy o wystąpienie do Marszałka w sprawach majątkowych /BZLR/ znajdujących się na terenie Gminy a będących w zarządzie Marszałka,
  • nieodpłatnego przekazanie nieruchomości pod oczyszczalnie ścieków,
  • upoważnienie Wójta Gminy o wystąpienie do Starosty Bielskiego w sprawach majątkowych znajdujących się na terenie Gminy Jaworze będących własnością Powiatu Bielskiego, a administrowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy,
  • nabycie przez Gminę Jaworze z mocy prawa, nieodpłatnie nieruchomości stanowiących drogi gminne. Przejmowane w ten sposób przedmiotowe odcinki dróg stanowią element regulacji stanu prawnego dróg publicznych w gminie
  • zbycie firmie AQUA infrastruktury kanalizacyjnej będącej własnością Gminy Jaworze /uchwała intencyjna/,
  • zakup działki z przeznaczeniem na drogę gminną /ul. Wąwóz/, zakup działek /tereny pod Gruszką/ od Instytutu Zootechniki Grodziec Śląski Sp. z o.o. z przeznaczeniem na cele parkowe i rekreacyjne,
  • sprzedaży/dzierżawy na rzecz „AQUA” S.A. sieci kanalizacyjnej należącej do Gminy Jaworze
  • likwidacji Komunalnego Zakładu Budżetowego „Gospodarka Ściekowa w Gminie Jaworze”
  • wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych przy ulicy Koralowej na okres do 25 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  • sprzedaży budynku mieszkalnego Domu Nauczyciela tj. 6 lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi i wspólnymi przy ul. Wapienickiej 180 wraz z gruntem, t.j. pgr nr 2559/4 o pow. 123m2 i pgr nr 2562/26 o pow. 443 m2
  • zakupu działek wchodzących w skład kompleksu tzw. Dolnego Folwarku przy ul. Pałacowej w Jaworzu oraz pgr nr 1225/8 gm. kat. Jaworze o pow. 53412m2- położonej w Jaworzu przy ul. Folwarcznej
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jaworze a Powiatem Bielskim w sprawie przebudowy systemu komunikacyjnego w Gminie Jaworze
  • wystąpienia o nabycie przez Gminę Jaworze z mocy prawa, nieodpłatnie nieruchomości obejmującej grunt zabudowany obiektem gminnej Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z Przedszkolem Publicznym Nr 1, przy ul. Szkolnej 1 w Jaworzu oznaczony w ewidencji gruntów jako pgr Nr 1169/2 o pow. 1.1144 ha, obj. Kw 67482 gm. kat. Jaworze
 4. w zakresie inwestycji:
  • rezerwacja środków pieniężnych celem sfinansowania działań w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, oznacza to zabezpieczenie w budżecie Gminy środków na termomodernizacje gimnazjum,
  • podjęcia inwestycji pn. „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Turystycznej” oraz rezerwacji środków pieniężnych celem sfinansowania ww. inwestycji w roku budżetowym 2005
  • podjęcia inwestycji pn. „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Bielskiej” oraz rezerwacji środków pieniężnych celem sfinansowania ww. inwestycji w roku budżetowym 2005
  • podjęcia inwestycji pn. „Modernizacja chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Zdrojowej” oraz rezerwacji środków pieniężnych celem sfinansowania ww. inwestycji
  • podjęcia inwestycji pn. "Modernizacja widowni Amfiteatru w Jaworzu" oraz rezerwacji środków pieniężnych celem sfinansowania ww. inwestycji
  • Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Jaworze na lata 2006-2008
  • zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Gen. broni Stanisława Maczka w Jaworzu przy ulicy Wapienickiej 10”
 5. w zakresie kultury, promocji, turystyki i oświaty:
  • coroczne zgłaszanie kandydatur do nagród Cieszynianki i Ks. Londzina,
  • powołano Ośrodek Promocji Gminy Jaworze, a co za tym idzie nastąpiła w/w zmiana w komisjach Rady Gminy Jaworze,
  • podpisanie umowy o przyjaźni i współpracy między Gminą Jaworze a Gminami z Węgier,
  • podpisanie umowy o przyjaźni i współpracy między Gminą Jaworze a Gminami ze Słowacji, przynosi wymierne efekty czego przykładem są wymiany międzyszkolne,
  • utworzenie środka specjalnego przy Gimnazjum w Jaworzu przeznaczonego na zakup komputerów wcześniej skradzionych,
 6. w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia:
  • udzielania pomocy w formie dożywiania uczniów w szkole
  • wprowadzenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jaworze na lata 2005-2013.
  • przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Jaworze”
  • udzielenia przez Gminę Jaworze pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego,
  • przeznaczonej na zakup aparatu medycznego do wykonywania badań ultrasonograficznych przez Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej
  • restrukturyzacji zobowiązań podatkowych Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpital opieki Długoterminowej w Jaworzu stanowiących dochody budżetu Gminy Jaworze
 7. w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa:
  • przyjęcie Programu Ochrony Środowiska Gminy Jaworze, który został sfinansowany przez WFOŚ,
  • uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami” dla Gminy Jaworze
  • przystąpienia do współrealizacji zadania „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla m. Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego”
  • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze
  • przyjęcia "Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Jaworze.
 8. inne ważniejsze uchwały:
  • zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Jaworze, na rok 2005
  • zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia Miastu Bielsko-Biała wykonania zadań publicznych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na terenie Gminy Jaworze
  • uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2006-2008 na terenie gminy Jaworze

Radn IV kadencji z zaangażowaniem uczestniczyli w sesjach rady gminy o czym może świadczyć frekwencja podczas posiedzeń. Ponadto radni w okresie 4 letniej działalności brali udział w licznych spotkaniach kulturalno-społecznych m.in.: biesiady, posiady, spotkania z emerytami. Uczestniczyli w organizacji korowodu dożynkowego, który rok rocznie był lepiej organizowany i przyjmowany przez mieszkańców. Poza imprezami o charakterze kulturalnym aktywnie uczestniczyli w rozgrywkach sportowych na terenie gminy jak również poza jej granicami, a nawet poza granicami kraju tj. w gminach partnerskich.
To tylko nieliczne pozycje, które wybraliśmy dla zapoznania mieszkańców z dorobkiem pracy za okres czterech lat działalności Rady Gminy Jaworze w IV kadencji.

Za całą pracę i zaangażowanie pragnę z tego miejsca serdecznie podziękować wszystkim radnym, kierownikom referatów organizacyjnych UG Jaworze, jej pracownikom, dyrekcjom placówek szkolnych, przedstawicielom organizacji społecznych działającym na terenie Jaworza, wójtom oraz Mieszkańcom Gminy Jaworze, którzy zawsze starali się nas wspierać w podejmowanych działaniach.

Bardzo dziękuje za cztery lata współpracy ...

Z poważaniem

Piotr Krzemień

Przewodniczący
Rady Gminy Jaworze

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Jaworze za okres IV kadencji w latach 2002-2006
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.11.2006 09:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż